Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.3 >

Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu được các mẫu chứng từ theo NĐ 11/2020/NĐ-CP để nộp vào hệ thống DVC KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.3, cho phép xuất khẩu DVC 12 mẫu chứng từ theo NĐ 11/2020/NĐ-CP như sau:

1.C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

2.C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

3.C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

4.C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

5.C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí

6.C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ

7.C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư

8.C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi

9.C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ

10.C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi

11.Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

12.Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Hướng dẫn xuất khẩu chứng từ kho bạc nộp vào hệ thống DVC của KBNN:

Thực hiện nâng cấp lên phiên bản Mimosa 2020 R4.3.

Mở các chứng từ kho bạc theo NĐ 11/2020/NĐ-CP lên, nhấn In để xem chứng từ.

Nhấn Xuất khẩu DVC.

Chọn Nơi lưu tệp.

Nhấn Xuất khẩu.

R4.3_01

Trường hợp thư mục chưa tồn tại trong máy tính, nhấn Có để chương trình tự tạo thư mục.

R4.3_02

Nhấn Có để mở thư mục xuất khẩu, nhấn Không để không mở thư mục đồng thời đóng thông báo.

R4.3_03

Chương trình tải về file .zip để đơn vị nộp vào hệ thống DVC KBNN.

R4.3_04

Sau đó, đơn vị truy cập vào hệ thống Dịch vụ công DVC KBNN để nộp các chứng từ.

Hoặc anh/chị vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các mẫu khác của NĐ 11/2020/NĐ-CP chưa đáp ứng xuất khẩu DVC là do KBNN chưa nhận chứng từ điện tử.