Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.3 >

Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) theo mẫu dọc để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.3, phần mềm bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) theo mẫu dọc. Tham khảo các giao diện in được Bảng kê tại đây.

o Nhấn In, chọn Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc).

R4.3-3_bang ke mau doc-01

o Khai báo tham số báo cáo:

R4.3-3_bang ke mau doc-02

Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu dọc như sau:

R4.3-3_bang ke mau doc-03