2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Navigation:  »No topics above this level«

2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công MISA Mimosa.NET 2020, thực hiện các bước sau để bắt đầu sử dụng phần mềm:

Tạo dữ liệu kế toán mới

Thiết lập tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA

Mở dữ liệu kế toán

Đăng ký giấy phép sử dụng

Khởi động phần mềm

Hướng dẫn đặt mua, cập nhật hàng năm, tự động áp dụng GPSD

Thiết lập chế độ tự động sao lưu

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu