1. Mục đích

Giúp kế toán chuyển đổi được dữ liệu từ phần mềm Mimosa 2019 lên Mimosa 2020 nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TẠI ĐÂY

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2020.

Chuyen_doi_DL_1

2. Chọn máy chủ cần chuyển đổi dữ liệu kế toán: Có thể chọn lại tên máy chủ theo định dạng:TênMáyTính\MISAMIMOSA2019, ví dụ: TTSEN\MISAMIMOSA2019

Chuyen_doi_DL_2

3. Nhấn Đồng ý.

4. Các bước Chuyển đổi dữ liệu như sau:

Bước 1. Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

Tích chọn Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2019

Chọn Máy chủ chứa dữ liệu kế toán Mimosa 2019.

Chọn DLKT cần chuyển đổi.

Chuyen_doi_DL_3

Nhấn Tiếp tục.

Bước 2. Khai báo thông tin dữ liệu

Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán.

o Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.

o Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :..., độ dài không quá 256 ký tự.

Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút Tao_DLKT_13 bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

Chuyen_doi_DL_4

Nhấn Tiếp tục.

Bước 7. Chọn ngày bắt đầu hạch toán

Nhập ngày bắt đầu hạch toán, ví dụ: 01/01/2020.

Chuyen_doi_DL_5

Nhấn Tiếp tục.

Bước 8. Xác nhận các lựa chọn

Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị.

Chuyen_doi_DL_6

Nhấn Tiếp tục.

Chuyen_doi_DL_7

Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

Sau khi chuyển đổi xong, anh/chị đăng nhập và sử dụng với DLKT vừa chuyển đổi.