Để thực hiện mở dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Trên cửa sổ Đăng nhập chọn Dữ liệu kế toán.

2. Khai báo thông tin Tên người dùng và Mật khẩu.

Tên người dùng chính là Số điện thoại.

Nếu quên mật khẩu thì xem hướng dẫn tại đây.

5.1. TH1_01

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Đăng nhập

o Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc.

o Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc.

o Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

o Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

3. Nhấn Đồng ý.

3. Lưu ý

Khi mở phần mềm, trên giao diện chính đã xuất hiện cửa sổ Đăng nhập. Nếu trong phiên làm việc đã đóng dữ liệu kế toán thì có thể chọn Tệp\Mở dữ liệu kế toán để mở lại cửa sổ Đăng nhập