Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Rút dự toán tiền mặt

Chuyển khoản kho bạc

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

Phiếu chi

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Rút dự toán chuyển khoản

Chuyển khoản kho bạc trả lương

Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Chi tiền gửi

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán


Rút dự toán tiền gửi

Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi


Chi tiền gửi mua VTHH

Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi


Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

Chuyển khoản trả lương


Chi tiền gửi mua TSCĐ

Bảng kê chứng từ thanh toán thực chiChuyển khoản thanh toán bảo hiểmBảng kê chứng từ khác


Ví dụ trên Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán:

o Nhấn In\Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.13-bang ke TT tam ung-01

o Chương trình in mẫu như sau:

R4.13-bang ke TT tam ung-03