Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Chuyển khoản kho bạc

Phiếu chi

Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Chi tiền gửi

Ví dụ trên Phiếu chi tiền gửi:

o Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

R4.6-bang ke nop thue-01

o Nhấn In\Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.6-bang ke nop thue-02

o Chương trình in mẫu như sau:

R4.6-bang ke nop thue-03