Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để nộp cho cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, trên bảng lương, kế toán có thể in được Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

o Vào phân hệ Lương\Lập bảng lương để lập bảng lương tháng.

oTrên bảng lương, nhấn In\Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.1-bang luong thu huong-01

o Khai báo tham số báo cáo:

R4.1-bang luong thu huong-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.1-bang luong thu huong-03