Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Rút dự toán tiền mặt

Chuyển khoản kho bạc

Phiếu thu

Thu tiền gửi

Đánh giá lại tài sản cố định

Rút dự toán chuyển khoản

Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ


Đánh giá lại TSCĐ từ QLTS

Rút dự toán tiền gửi

Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐGhi tăng TSCĐ từ QLTS

Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm

Chuyển khoản kho bạc trả lương

Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

Chuyển khoản trả lương

Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm
Ví dụ trên chứng từ Rút dự toán tiền gửi:

o Nhấn In\C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.15-C2 02b-01

o Khai báo tham số báo cáo, trong đó Cơ quan quản lý thu không được để trống.

R4.15-C2 02b-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.15-C2 02b-03