Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, trên Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng kho bạc và Chi tiền gửi, kế toán có thể in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP):

Ví dụ trên Phiếu chi tiền gửi:

o Vào menu Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

R4.12-C2 05a-01

o Nhấn In\C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.12-C2 05a-02

o Chương trình in mẫu như sau:

R4.12-C2 05a-03