Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Rút dự toán tiền mặt

Rút dự toán chuyển khoản

Ví dụ trên chứng từ Rút dự toán tiền mặt:

o Nhấn In\C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.17-C2 06a-01

o Khai báo tham số báo cáo.

R4.17-C2 06a-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.17-C2 06a-03