Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, trên chứng từ Đề nghị cam kết chi, kế toán có thể in được mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP):

o Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi.

o Khai báo thông tin trên chứng từ đề nghị cam kết chi.

o Nhấn In\C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.8-C1 12-01

o Chương trình in mẫu như sau:

R4.8-C1 12-02