Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Rút dự toán tiền mặt

Chuyển khoản kho bạc

Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

Rút dự toán chuyển khoản

Chuyển khoản kho bạc trả lương


Rút dự toán tiền gửi

Chuyển khoản kho bạc thanh toán bảo hiểm


Rút dự toán chuyển khoản chuyển khoản lương, bảo hiểmVí dụ trên chứng từ Rút dự toán tiền mặt:

o Nhấn In\C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.18-C3 01-01

o Khai báo tham số báo cáo.

R4.18-C3 01-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.18-C3 01-03