Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, trên Bảng kê thanh toán tạm ứng đã cấp và chưa cấp dự toán, kế toán có thể in được Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP):

Ví dụ trên Bảng kê thanh toán đã cấp dự toán:

o Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán.

R4.11-C3 02-01

o Nhấn In\C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.11-C3 02-02

o Khai báo các tham số báo cáo.

R4.11-C3 02-03

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.11-C3 02-04