Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Chi tiền gửi

Tiền chuyển đến

Chi tiền gửi mua VTHH

Tiền chuyển đi

Chi tiền gửi mua TSCĐ

Chuyển tiền nội bộ

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp


Chi tiền gửi trả lương


Ví dụ trên chứng từ Chi tiền gửi trả lương:

o Nhấn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.19-C4 02a-01

o Khai báo tham số báo cáo.

R4.19-C4 02a-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.19-C4 02a-03