Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Chi tiền gửi

Tiền chuyển đi

Chuyển tiền nội bộ

Ví dụ trên chứng từ Chi tiền gửi:

o Nhấn In\C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.20-C4 02b-01

o Khai báo tham số báo cáo.

R4.20-C4 02b-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.20-C4 02b-03