Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Rút dự toán tiền mặt

Rút dự toán chuyển khoản

Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Ví dụ trên Bảng kê thanh toán đã cấp dự toán:

o Nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.14-Giay de nghi TT von-01

o Khai báo tham số báo cáo:

R4.14-Giay de nghi TT von-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.14-Giay de nghi TT von-03