Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được in được Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP bằng cách:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

o Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phátDự toán, Loại kinh phí, CTMT, DA chọn Tổng hợp.

R4.22-Mau 01a-01

oNhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.22-Mau 01a-02