Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửikinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách TW (cấp tỉnh, huyện) năm... sang năm... (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửikinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách TW (cấp tỉnh, huyện) năm... sang năm... (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được in được Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau bằng cách:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau.

R4.25-Mau 03-01

o Chọn Năm in báo cáo.

o Chọn Tài khoản, nhấn Lấy dữ liệu.

R4.25-Mau 03-02

oNhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau: