Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được in được Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau bằng cách:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau.

o Chọn Năm in báo cáo.

o Chọn Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát.

o Tích chọn Hiển thị số dư dự toán không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán (nếu cần).

R4.25-Mau 04-01

oNhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.25-Mau 04-02