Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại với Kho bạc nhà nước hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP bằng cách:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

o Chọn Kỳ báo cáo, Tài khoản NH, KB.

R4.24-Mau 06a-01

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.24-Mau 06a-02