Bổ sung mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Bổ sung mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, chương trình sửa lại tên mẫu "Nghị định 11/2020/TT-BTC (Mẫu cập nhật)" thành tên "Thông tư 18/2020/TT-BTC" đồng thời bổ sung mẫu "Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh)".

Cụ thể như sau:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc.

o Trên tham số báo cáo, chương trình bổ sung 2 Mẫu báo cáo theo TT 18/2020/TT-BTC và Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh).

3- Mau 02a-tt18-01

o Chương trình in mẫu Thông tư 18/2020/TT-BTC như sau:

Bỏ trường Đơn vị, Mã ĐVQHNS, Mã chương, Mã cấp NS phía trên Bảng chi tiết.

Sửa "Phần ĐVSDNS ghi thành "Phần KBNN ghi'.

Sửa phần ghi chú thành "KBNN chỉ ghi vào phần "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có số chênh lệch số liệu giữa KBNN và đơn vị và ghi cụ thể thông tin số liệu bị chênh lệch"

3- Mau 02a-tt18-02