Bổ sung Mẫu tùy chỉnh cho Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.4 >

Bổ sung Mẫu tùy chỉnh cho Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc - Tùy chỉnh) để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.4, phần mềm bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc - Tùy chỉnh), trong đó bổ sung đơn vị tiền tệ cho số tiền thanh toán và số tiền thu hồi tạm ứng.

o Nhấn In, chọn Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc - tùy chỉnh).

1-bang ke mau doc tuy chinh-01

o Khai báo tham số báo cáo.

o Tích chọn Hiển thị đơn vị tiền tệ thì số tiền thanh toán và số tiền thu hồi tạm ứng hiển thị thêm đơn vị tiền tệ là đồng.

1-bang ke mau doc tuy chinh-02

Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

1-bang ke mau doc tuy chinh-03