Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Rút dự toán chuyển khoản

Chuyển khoản kho bạc

Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

Chi tiền gửi

Ví dụ trên Phiếu chi tiền gửi:

o Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

R4.7-C1 02-01

o Nhấn In\C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

R4.7-C1 02-02

o Khai báo thêm tham số báo cáo.

R4.7-C1 02-03

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.7-C1 02-04