Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 > Thêm mới các biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP >

Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được in được Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4, sau khi hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lệnh chi tiền, kế toán có thể in được Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02b-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

o Khai báo tham số báo cáo.

R4.3-Mau 02b-01

oNhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

R4.3-Mau 02b-02