Bước 3: Lập báo cáo

Navigation:  5. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2019 trên phần mềm MISA >

Bước 3: Lập báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem phim hướng dẫn quyết toán:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn:

Giúp đơn vị lập được các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để nộp cho cấp trên.

Huong dan quyet toan_03

Nhấn Lập báo cáo để lập Báo cáo tài chính hay Báo cáo quyết toán.

R23_Lap bao cao 1