Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mẫu số C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu số C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách