Cập nhật danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Cập nhật danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C2-02b/NS và Mẫu C4-02c/KB có đầy đủ danh mục Cơ quan thu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6, danh mục phần mềm mang đi không đầy đủ danh sách cơ quan thu khách hàng cần chọn, nên khi in 2 mẫu này không lên được thông tin Mã Cơ quan thu. Đơn vị phải xuất ra excel để nhập vào hoặc nhập lại trên DVC.

Kể từ phiên bản R6, chương trình cập nhập danh mục cơ quan thu đầy đủ khi in chứng từ C2-02b, C4-02c. Xem hướng dẫn danh sách các chứng từ in được C2-02b/NS tại đây, C4-02c/KB tại đây.

Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1Mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Trên chứng từ, nhấn In\C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, chọn Mã CQ thu trong danh sách.

3. Khai báo tham số khác và nhấn Đồng ý để in báo cáo.

2-mau c2-02b-co quan thu-01

4. Chương trình in báo cáo có đầy đủ thông tin Mã CQ thu như sau:

2-mau c2-02b-co quan thu-02

hmtoggle_plus1Mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Trên chứng từ, nhấn In\C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, chọn Mã CQ thu trong danh sách.

3. Khai báo tham số khác và nhấn Đồng ý để in báo cáo.

2-mau c4-02c-co quan thu-01

4. Chương trình in báo cáo có đầy đủ thông tin Mã CQ thu như sau:

2-mau c4-02c-co quan thu-02