Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 >

Chỉnh sửa các mẫu chứng từ theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ phiên bản R4, chương trình bổ sung 19 mẫu chứng từ đáp ứng Nghị định 11/2020/NĐ-CP chính thức áp dụng từ ngày 16/03/2020 thay thế cho mẫu của TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC và Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

1. Bổ sung Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

2. Bổ sung Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

3. Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

4. Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

5. Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

6. Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

7. Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

8. Bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

9. Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

10. Bổ sung Mẫu số C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

11. Bổ sung Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

12. Bổ sung Mẫu số C2-06a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

13. Bổ sung Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

14. Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

15. Bổ sung Mẫu số C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

16. Bổ sung Mẫu số C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

17. Bổ sung mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

18. Bổ sung mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

19. Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)