Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2019 lên Mimosa 2020

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R2 >

Chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2019 lên Mimosa 2020

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán chuyển đổi dữ liệu từ Mimosa 2019 lên Mimosa 2020 để tiếp tục sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, khi thực hiện tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước thì cho phép chọn cả dữ liệu của Mimosa2019 để thực hiện chuyển đổi lên.

Tại bước 1. Chọn cách tạo dữ liệu kế toán, tích chọn Chọn từ dữ liệu trên MISA Mimosa 2019.

Chọn Máy chủ chứa dữ liệu kế toán và Dữ liệu kế toán cần chuyển đổi lên. Nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước tạo mới dữ liệu từ năm trước.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.