Kế toán muốn chuyển đổi dữ liệu từ 2019 lên 2020

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R3 >

Kế toán muốn chuyển đổi dữ liệu từ 2019 lên 2020

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán chuyển đổi dữ liệu từ 2019 lên 2020 để lấy được số dư các tài khoản và danh mục từ năm trước chuyển sang nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R3, khi muốn chuyển đổi dữ liệu, bao gồm danh mục, số dư, hệ thống tài khoản, chứng từ... từ Mimosa 2019 trên Mimosa 2020 thì thực hiện như sau:

oKhi tạo mới dữ liệu kế toán, tại bước 1. Chọn cách tạo dữ liệu kế toán, tích chọn Chọn từ dữ liệu trên MISA Mimosa 2019.

oChọn Máy chủDữ liệu kế toán của Mimosa 2019 cần chuyển đổi.

oNhấn Tiếp tục.

4. Tao DL tu nam truoc_03

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây.