Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R2 >

Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Tài khoản MISA là tài khoản dùng cho mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng:

Khi nâng cấp tài khoản MISA, khách hàng sẽ có các lợi ích:

​​​Tăng cường bảo mật, gia tăng lợi ích dịch vụ của MISA.

Dễ dàng lấy lại mật khẩu khi cần.

Chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả các sản phẩm của MISA, không phải quản lý ghi nhớ nhiều tài khoản.

2. Chi tiết thay đổi

Xem hướng dẫn tại đây