Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Kiểm toán nhà nước

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R7 > Bổ sung đáp ứng mẫu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước >

Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Kiểm toán nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

Bước 1: Thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thiết lập lại danh mục Nguồn

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Hạch toán các phát sinh đặc thù kiểm toán nhà nước

Bước 4: In Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Kiểm toán nhà nước

Vào menu Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Kích đúp chuột vào báo cáo Mẫu B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

Khai báo tham số báo cáo.

R7-2-1-B01-01

Nhấn Đồng ý => chương trình in mẫu như sau:

R7-2-1-B01-02