Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R7 > Bổ sung đáp ứng mẫu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước >

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Chi tiết thay đổi

Bước 1: Thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thiết lập lại danh mục Nguồn

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Hạch toán các phát sinh đặc thù kiểm toán nhà nước

Bước 4: In mẫu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Kiểm toán nhà nước

Vào menu Báo cáo\Đặc thù Kiểm toán nhà nước.

Kích đúp chuột vào báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Khai báo tham số báo cáo.

R7-2-2-F01-01

Nhấn Đồng ý => chương trình in mẫu như sau:

R7-2-2-F01-02