Kế toán muốn nhanh chóng điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Kế toán muốn nhanh chóng điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc khi đối chiếu khi phí sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6, chức năng Điều chỉnh kinh phí tự chủ trên phần mềm chưa hỗ trợ điều chỉnh đối với kinh phí tổng điều tra nên kế toán đang phải thủ công, mất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R6, phần mềm điều chỉnh được tiểu mục rút tạm ứng từ nguồn kinh phí tổng điều tra về đúng tiểu mục chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc khi đối chiếu khi phí sử dụng tài khoản 008231 (dự toán nguồn kinh phí tổng điều tra).

Cụ thể như sau:

- Ví dụ: Ngày 12/06/2020, đơn vị rút dự toán tạm ứng tiểu mục 7799, nguồn ngân sách Tổng điều tra, số tiền: 20.000.000 đồng

- Ngày 15/06/2020, đơn vị chi tạm ứng mua 2 chiếc máy tính, tiểu mục 6552, nguồn ngân sách Tổng điều tra, số tiền: 15.000.000 đồng

- Ngày 25/06/2020, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng với kho bạc.

- Ngày 30/06/2020, đơn vị lập chứng từ điều chỉnh kinh phí (menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí)

oChọn Loại kinh phí là Kinh phí tổng điều tra.

oNhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh.

oNhấn Đồng ý.

6- Dieu chinh KP TCTK-01

oNhấn In\C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

6- Dieu chinh KP TCTK-02

oChương trình in mẫu như sau:

6- Dieu chinh KP TCTK-03

oKhi in mẫu số 01, 02 hoặc Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03 thì khi tích in Mẫu tự chủ tại Tham số báo cáo, chương trình lấy lên phát sinh của TK đặc thù TCTK.

6- Dieu chinh KP TCTK-04