Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kho bạc điện tử >

Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán viên/Kế toán trưởng/Thủ trưởng đơn vị đều có thể kiểm tra trạng thái của hồ sơ đã được KBNN phê duyệt hoặc từ chối ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn menu Kho bạc điện tử, chọn hồ sơ cần xem.

2. Nhấn Kiểm tra KBNN phê duyệt.

3. TTDV phe duyet_05

=> chương trình sẽ tự động hiển thị trạng thái KBNN duyệt hoặc từ chối.

3. TTDV phe duyet_06

Nếu KBNN từ chối phê duyệt hồ sơ:

- Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng

- Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.

- Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.

- KBNN thực hiện phê duyệt/từ chối và trả kết quả cho đơn vị.