Kế toán muốn gửi dữ liệu báo cáo B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT chi tiết theo Dự án để đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R2 >

Kế toán muốn gửi dữ liệu báo cáo B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT chi tiết theo Dự án để đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán gửi dữ liệu báo cáo B01/BCQT và phụ biểu F01-01/BCQT chi tiết theo Dự án để đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, chương trình bổ sung đặc thù cho Sở Tài Chính Long An: cho phép xuất báo cáo chi tiết theo dự án. Cụ thể như sau:

Cách 1: Khi tạo dữ liệu kế toán mới, tại bước 5. Tùy chọn nghiệp vụ, chọn Đặc thù nghiệp vụ là Sở tài chính Long An.

R2.1-C202a-0

Cách 2: Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung.

R2.1-C202a-01

o Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến thư mục chứa bộ cài Mimosa 2020 R2\AddOn files.

o Chọn SoTaiChinhLongAn.msa. Nhấn Open.

R2.1-C202a-02

o Nhấn Đồng ý.

R2.1-C202a-03

o Nhấn Đồng ý.

R2.1-C202a-04

o Nhấn Đóng.

R2.1-C202a-05

o Nhấn Có để đăng nhập lại phần mềm.

R2.1-C202a-06

Sau khi đăng nhập xong, nhấn Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

Chương trình đã lấy lên 2 báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Đặc thù Sở tài chính Long An) và F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (Đặc thù Sở tài chính Long An).

Anh/chị nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước xuất khẩu báo cáo tài chính. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R2.1-C202a-07