Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R3 >

Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập đúng nội dung Diễn giải khi lập chứng từ thanh toán cho MISA để MISA xác định nhanh đơn vị nộp tiền.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R3, khi lập chứng từ thanh toán cho MISA trên các giao diện Chuyển khoản kho bạc, Chi tiền mặt, Chi tiền gửi, nếu anh/chị chọn đơn vị nhận tiền hay người nhận có chứa “MISA” thì chương trình tự động điền sẵn nội dung Diễn giải theo cấu trúc:

Mã QHNS: (mã QHNS theo GPSD) – Số hóa đơn: (để trống NSD tự nhập) – Số điện thoại người thanh toán: (để trống NSD tự nhập) – Thanh toán tiền mua phần mềm: (để trống NSD tự nhập)

Anh/chị NHẬP ĐẦY ĐỦ DIỄN GIẢI và các thông tin khác của chứng từ, sau đó nhấn Cất và nộp cho Kho bạc như bình thường.

R3.3. thanh toan MISA_01