Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không mất công điền tay

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.4 >

Kế toán muốn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không mất công điền tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chọn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không mất công điền tay.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.4, phần mềm cho phép hiển thị ngày, tháng, năm ký chứng từ của đơn vị trả tiền trên các mẫu C4-02a, C4-02b, C4-02c.

o Trên các giao diện in được Ủy nhiệm chi, nhấn In\Tùy chọn in.

o Chọn mẫu C4-02a/KB hoặc C4-02b/KB hoặc C4-02c/KB theo NĐ 11/2020/NĐ-CP.

o Tích chọn In ngày hệ thống hay In ngày chứng từ.

o Nhấn Thực hiện.

2-In ngay chung tu-01

o Khai báo tham số báo cáo.

2-In ngay chung tu-02

o Nhấn Đồng ý. Chương trình in báo cáo và có hiển thị ngày hệ thống hoặc ngày chứng từ.

2-In ngay chung tu-03