Kế toán muốn in các mẫu chứng từ, báo cáo theo NĐ 11/2020/NĐ-CP theo tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Kế toán muốn in các mẫu chứng từ, báo cáo theo NĐ 11/2020/NĐ-CP theo tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được các mẫu chứng từ, báo cáo theo NĐ 11/2020/NĐ-CP theo tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6, chức năng điều chỉnh kinh phí không cho phép chọn tài khoản 00823, 00813 cho nên đơn vị không thực hiện được chức năng này.

Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép điều chỉnh kinh phí chọn được TK 00823 và 00813 theo đặc thù TCTK.

Xem chi tiết tại đây