Kế toán muốn in mẫu số 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng (NĐ 11) theo đúng quy định

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Kế toán muốn in mẫu số 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng (NĐ 11) theo đúng quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng theo NĐ 11/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, chương trình in được Mẫu 09: Bảng thanh toán tiền lương cho người thụ hưởng theo NĐ 11/2020/NĐ-CP nhóm theo từng nhóm cán bộ nhân viên:

- Đối với công chức, viên chức

- Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP: Sửa chữa, bảo trì điện, nước...; lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông xe, công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống

- Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng

Cụ thể như sau:

oChương trình cập nhật lại danh mục Loại cán bộHợp đồng 68Hợp đồng khác (Danh mục\Cán bộ).

1-Mau so 09-01

Để lập bảng lương thực hiện như sau:

oVào menu Tiền lương\Tính lương\Lập bảng lương. Xem hướng dẫn lập bảng lương tại đây.

oNhấn In\Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

1-Mau so 09-02

oNhập các thông tin trên tham số: Mã hiệu, Số, Kèm theo Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số, Ngày, TK thanh toán của đơn vị mở tại NH thương mại.

oChương trình mặc định thiết lập công thức cho khoản lương, anh/chị có thể nhấn Đồng ý để in luôn mẫu 09 hoặc thiết lập lại tham số báo cáo theo mong muốn của đơn vị.

oTại tab Thiết lập các khoản lương phụ cấp:

Trường hợp anh/chị thêm mới 1 khoản lương và muốn thiết lập lại công thức hoặc sửa lại công thức cho khoản lương mặc định của chương trình thì nhấn vào biểu tượng 1-Mau so 09-04.

1-Mau so 09-03

Thiết lập công thức cho từng khoản lương theo hướng dẫn ở hình dưới.

1-Mau so 09-05

Sau khi thiết lập xong, nhấn Đồng ý.

oChọn tab Thiết lập nhóm cán bộ: chương trình mặc định sẵn loại cán bộ theo nhóm cán bộ. Có thể sửa lại bằng cách bỏ tích chọn (nếu muốn).

1-Mau so 09-06

oSau khi thiết lập xong tham số báo cáo, nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

1-Mau so 09-07