Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 >

Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê hiển thị số liệu báo cáo đầy đủ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R6, chương trình chưa đáp ứng in Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê.

Kể từ phiên bản R6, phần mềm in Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê hiển thị số liệu đầy đủ của các tài khoản 00813 và 00823.

Cụ thể như sau:

oĐơn vị đặc thù Tổng cục thống kê khai báo các phát sinh liên quan đến TK 00813, 00823. Xem thêm hướng dẫn thêm đặc thù Tổng cục thống kê tại đây.

4- Bieu so 59 TCTK-02

oVào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.

oChọn Kỳ báo cáo, MLNS (Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát).

4- Bieu so 59 TCTK-03

oNhấn Đồng ý.

4- Bieu so 59 TCTK-04