Làm thế nào để kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

Navigation:  6. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi liên quan đến DVC KBNN >

Làm thế nào để kết xuất dữ liệu kết nối đến cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề:

Từ ngày 01/02/2018, Bộ Tài chính cho phép các đơn vị sử dụng NSNN giao dịch điện tử thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN (gọi tắt là Dịch vụ công trực tuyến KBNN - DVC) sau khi thí điểm thành công tại 5 đơn vị: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Cùng trả lời cho những câu hỏi sau để hiểu rõ về Dịch vụ công trực tuyến KBNN và cách thức kết xuất dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để kết nối đến DVC:

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

2. Văn bản nào quy định?

3. Đối tượng và điều kiện áp dụng DVC trực tuyến như thế nào?

4. Các bước kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử của KBNN ra sao?

Trả lời:

Xem phim hướng dẫn kết xuất dữ liệu từ Mimosa để kết nối dịch vụ công trực tuyến (DVC)

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

hmtoggle_plus11. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Trang thông tin dịch vụ công của KBNN là Trang thông tin dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử KBNN, nơi các đơn vị giao dịch truy cập và thực hiện các giao dịch điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến KBNN là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của KBNN được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

hmtoggle_plus12. Văn bản nào quy định?

Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Công văn số 5608/BTC-KBNN gửi các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông tin tuyên truyền và đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tham gia DVC

hmtoggle_plus13. Đối tượng và điều kiện áp dụng DVC trực tuyến như thế nào?

Đối tượng: Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, các đơn vị KBNN.

Điều kiện áp dụng:

o Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ email.

o Có chứng thư số đang còn hiệu lực.

o Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN.

hmtoggle_plus14. Các bước kết xuất dữ liệu kết nối với cổng thông tin điện tử của KBNN ra sao?

Xem hướng dẫn tại đây