4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp

Navigation:  5. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2019 trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN >

4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Enter topic text here.