Kiểm toán nhà nước

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ tại đơn vị đặc thù >

Kiểm toán nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Kiểm toán nhà nước.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

hmtoggle_plus1Bước 1: Thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước

Trường hợp tạo dữ liệu mới:

1. Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

2. Tại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Kiểm toán nhà nước.

Kiem toan NN_01

Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Kiểm toán nhà nước

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung

R7-2-KTNN-01

3. Nhấn vào biểu tượng R7-2-KTNN-03

R7-2-KTNN-02

4. Chọn đến tệp chức năng cần bổ sung có dạng file .msa tại thư mục chứa bộ cài cài phần mềm.

(file đặc thù Kiểm toán nhà nước nằm trong thư mục AddOn Files).

R7-2-KTNN-04

5. Nhấn Open, chương trình hiển thị thông báo:

R7-2-KTNN-05

6. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị thông báo Cài đặt thành công.

R7-2-KTNN-06

7. Nhấn Đóng, phần mềm sẽ yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cài đặt tính năng bổ sung.

R7-2-KTNN-07

8. Nhấn để đăng nhập lại để việc thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước có hiệu lực.

R7-2-KTNN-08

hmtoggle_plus1Bước 2: Thiết lập lại danh mục Nguồn

Để hạch toán và in các báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT đúng, đơn vị cần thiết lập lại danh mục nguồn như sau:

Cột

Mã nguồn

Ngân sách Trung ương

1

Ngân sách Trung ương tự chủ

1.1

NSNN giao kinh phí tự chủ

1.1.1

Nguồn kinh phí giao tự chủ  5%

1.1.2

Ngân sách Trung ương không tự chủ

1.2

NSNN giao kinh phí không tự chủ

1.2.1

Nguồn kinh giao Không tự chủ  5%

1.2.2

Kinh phí đào tạo

1.4

Kinh phí Thường xuyên tự chủ đào tạo

1.4.1

Kinh phí không thường xuyên tự chủ đào tạo

1.4.2

Kinh phí Khoa học

1.3

Kinh phí sự nghiệp "Chương trình hỗ trợ thực hiện 2 CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020"

1.5

Nguồn kinh phí viện trợ

1.6

Nguồn vay nợ

6

Vốn vay nước ngoài Dự án"CT Mở rộng quy mô vệ sinh & nước sạch nông thôn

6..1

Vốn vay nước ngoài Dự án"CT đô thị miền núi phía bắc"

6.2

Nguồn khác

7

Nguồn chi hoạt động sự nghiệp

7.1

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

Nhấn Thêm.

Khai báo Mã nguồn, Tên nguồn, Thuộc nguồn (như bảng trên).

Nhấn Cất.

R7-2-KTNN-09

hmtoggle_plus1Bước 3: In báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT