10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản

Navigation:  5. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2019 trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 9. Bảng cân đối phát sinh, nhấn Kiểm tra ngay.

10. Kiem tra bang can doi phat sinh_01

2. Trường hợp phát hiện các nghiệp vụ bất thường chưa hợp lý thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

R23 bang can doi phat sinh 19