Kế toán trưởng phê duyệt hồ sơ giao dịch

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kho bạc điện tử >

Kế toán trưởng phê duyệt hồ sơ giao dịch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán trưởng của đơn vị phê duyệt được hồ sơ giao dịch với KBNN ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

Lưu ý: Kế toán trưởng cũng có thể lập được hồ sơ giao dịch. Thao tác tương tự như kế toán viên lập hồ sơ, xem chi tiết tại đây.

2. Các bước thực hiện (Kế toán trưởng phê duyệt hồ sơ)

hmtoggle_plus1Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1.Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC.

Ket noi DVC_01

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán trưởng để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN (thường được KBNN gửi về trong email).

2. KTT phe duyet_01

3. Nhấn Kết nối.

hmtoggle_plus1Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

1. Kích đúp chuột vào hồ sơ cần phê duyệt/từ chối.

2. KTT phe duyet_03

2. Kế toán trưởng xem xét hồ sơ:

Nếu đồng ý phê duyệt thì nhấn Gửi phê duyệt để gửi lên cho Thủ trưởng đơn vị. Nhập Mật khẩu của Token. Nhấn OK.

2. KTT phe duyet_08

Nếu không đồng ý phê duyệt thì nhấn Từ chối phê duyệt.

Sau khi gửi phê duyệt cho thủ trưởng đơn vị, chương trình sẽ hiển thị trạng thái hồ sơ là Chờ thủ trưởng phê duyệt.

2. KTT phe duyet_07

Hoặc nếu từ chối thì trạng thái sẽ là Từ chối phê duyệt hồ sơ.

- Kế toán viên sẽ chỉnh sửa lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng

- Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ