Kế toán lập các chứng từ kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kho bạc điện tử >

Kế toán lập các chứng từ kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trước khi sử dụng chức năng Kho bạc điện tử trên phần mềm Mimosa.NET 2020, kế toán phải lập đầy đủ các chứng từ kho bạc phát sinh trong kỳ, ví dụ như Rút dự toán, Chuyển khoản kho bạc...

Sau đó thực hiện lập hồ sơ giao dịch. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.