Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kho bạc điện tử >

Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Sau khi lập các chứng từ kho bạc phát sinh trong kỳ, kế toán viên kết nối vào hệ thống DVC và lập bộ hồ sơ giao dịch với KBNN ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1.Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC.

Ket noi DVC_01

2.Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán viên để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN (thường được KBNN gửi về trong email).

Ket noi DVC_02

3. Nhấn Kết nối.

hmtoggle_plus1Bước 2: Kế toán lập hồ sơ giao dịch

1.Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2.Nhấn Thêm.

Ket noi DVC_04

3.Khai báo thông tin trên giao diện Thêm mới hồ sơ:

Mã hồ sơ: mã chương trình mặc định (không được phép sửa lại). Trong đó:

oM: Mã KBNN quy định cho MISA

o20: năm hạch toán

o1234567: mã QHNS của đơn vị

o1261: mã giao dịch tại KBNN

o00001: số thứ tự hồ sơ

oTrường hợp trùng mã hồ sơ thì chỉ được sửa số thứ tự hồ sơ hoặc nhấn Ket noi DVC_09 để nạp lại dữ liệu.

Nhập Ngày tạo. Lưu ý thông tin này sẽ là căn cứ để phần mềm lấy lên các chứng từ kho bạc tương ứng.

Nhập Tiêu đề hồ sơ.

4.Nhấn Thêm mẫu chứng từ.

Ket noi DVC_05

5.Chọn Nghiệp vụ, ví dụ Rút dự toán chuyển khoản.

6.Chọn Số tài khoản giao dịch với KBNN, Số chứng từ kế toán.

7.Tích chọn các mẫu chứng từ cần nộp.

Lưu ý: Có thể nhấn Ket noi DVC_08 để xem trước các mẫu chứng từ.

8.Nhấn Thêm.

Ket noi DVC_06

9.Nhấn Tải lên file đính kèm để đính kèm file (nếu có).

10.Nhấn Thêm mẫu chứng từ để thêm các chứng từ giao dịch khác.

Ket noi DVC_07

11.Sau khi đã hoàn tất, nhấn Cất.

12.Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho Kế toán trưởng phê duyệt. Hồ sơ sau khi gửi phê duyệt sẽ là Chờ kế toán trưởng phê duyệt.

Ket noi DVC_14