Mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R6 > Cập nhật biểu mẫu theo TT 19/2020/TT-BTC >

Mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC trên chứng từ Điều chỉnh kinh phí hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác như sau:

oVí dụ:

- Ngày 05/5/2020, đơn vị rút tạm ứng về tiểu mục 7799, số tiền: 4.000.000 đồng.

- Ngày 10/05/2020, đơn vị chi tạm ứng thanh toán tiền điện tiểu mục 6501, số tiền: 2.000.000 đồng.

- Ngày 12/05/2020, đơn vị lập bảng kê thanh toán với kho bạc.

- Ngày 12/05/2020, đơn vị lập chứng từ điều chỉnh kinh phí (vào menu Kho bạc\Nghiệp vụ\Điều chỉnh kinh phí). Xem hướng dẫn cách lập chứng từ điều chỉnh kinh phí tại đây.

5-2-mau c2-10-tt19-01

oSau khi lập chứng từ điều chỉnh kinh phí xong, nhấn In\C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

5-2-mau c2-10-tt19-02

oNhấn Đồng ý trên tham số báo cáo. Chương trình in mẫu như sau:

5-2-mau c2-10-tt19-03